Energies renovables

Per a la producció d'ACS

Aigua Calenta SanitàriaSolar tèrmica
Els captadors solars aprofiten la radiació solar per escalfar un fluid (aigua amb anticongelant) que circula pel seu interior. Aquesta energia en forma d'aigua calenta s'intercanvia, traspassant-se a l'aigua de consum, la qual s'acumula en un dipòsit fins a ser utilitzada. Les principals aplicacions són escalfament d'aigua, fonamentalment l'aigua calenta per canonada de consum en el sector residencial i els serveis, escalfament de piscines, calefacció, refrigeració (mitjançant la combinació d'energia solar i màquines d'absorció) i usos industrials.


 Biomassa tèrmica
La seva principal aplicació és l'obtenció de calefacció, aigua calenta i calefacció de districtes o barris (la calor es produeix en una central i a través d'una xarxa de canonades, per les quals circula vapor o aigua calenta, es transporta als consumidors finals d'un barri o una ciutat).

+ info


Aerotèrmica
Sistema ecològic que permet aprofitar la calor que hi ha en l'aire exterior per a climatitzar edificis (tant en refrigeració com en calefacció), producció d'ACS i escalfar piscines.
Aquest sistema es caracteritza per la seva gran eficiència energètica permetent un estalvi de fins al 78% enfront d'una caldera tradicional. El seu coeficient d'eficiència energètica (relació entre l'energia produïda i l'energia consumida) és de 4,6 KW produïda per cada KW consumit enfront del 1KW d'una caldera convencional.
Geotèrmia de baixa temperatura
Mitjançant bomba de calor per l'obtenció de calefacció i refrigeració gràcies a la temperatura constant, entre 15-16ºC, que trobem a profunditats de 5 a 10m a l'interior de la Terra.


....................................................................................................................................................................................................................

Per a la producció d'electricitat


Eòlica
Energia cinètica continguda a les masses d'aire en l'atmosfera.

Solar fotovoltaica
La radiació solar arriba als mòduls, produint energia elèctrica per l'efecte fotovoltaic. Aquesta energia pot emmagatzemar-se en bateries per al seu posterior consum en sistemes aïllats de la xarxa elèctrica, o bé injectar-se a la xarxa, essent aquest últim cas el més comú.

Solar termoelèctrica
Utilitza la radiació solar directa concentrada per l'escalfament d'un fluid, el qual normalment s'utilitzarà per produir vapor que generarà energia elèctrica mitjançant l'accionament d'una turbina.

Hidroelèctrica
Energia elèctrica que es genera en el procés de transformació de l'energia mecànica d'un curs d'aigua.

Energia del mar
Energia que engloba l'aprofitament energètic de mars i oceans. Pot ser l'aprofitament d'ones (undimotriu), marees (mareomotriu), corrents marins, tèrmica oceànica i d'osmosi.

Geotèrmica
Energia emmagatzemada en forma de calor sota la superfície sòlida de la terra. L'energia geotèrmica per a producció d'energia elèctrica s'origina en jaciments d'alta temperatura (superiors als 100-150ºC).

Biomassa
És l'energia obtinguda a partir de la fracció biodegradable dels productes, deixalles i residus d'origen biològic procedents de l'agricultura (incloses les substàncies d'origen vegetal i d'origen animal), de la silvicultura i de les indústries connexes, incloses l'activitat pesquera i l'aqüicultura, així com la fracció biodegradable dels residus industrials i municipals i dels combustibles sòlids recuperats. La producció d'energia elèctrica a partir de biomassa es pot obtenir de diferents maneres:
-Centrals de biomassa per a la producció exclusiva d'electricitat.
-Centrals de cogeneració de biomassa en les quals s'obté electricitat i calor.
-Centrals tèrmiques convencionals, en les quals la biomassa substitueix part del combustible fòssil.

Biogàs
És l'energia obtinguda a partir del combustible gasós produït a partir de la biomassa i/o a partir de la fracció biodegradable dels residus. Pot ser purificat fins a aconseguir una qualitat similar a la del gas natural, per a ús com a combustible, biocarburant o gas de fusta.

Residus Municipals, Industrials i llots de depuració (llots EDAR)
Energia obtinguda a partir dels residus generats als domicilis particulars, comerços, oficines i serveis (així com tots aquells que no tinguin la qualificació de perillosos i que, per la seva naturalesa o composició, puguin assimilar-se als produïts en els anteriors llocs), els generats en l'acompliment d'una activitat industrial i els fangs procedents de les estacions depuradores d'aigües residuals.

Associacions

El Gremi FERCAFERCA El Gremi

Solucions

Oferim tot tipus de solucions en instal·lacions d'edificis.


Segueix-nos!

Us esperem!

Pot trobar-nos a:

Situació: Corts Catalanes, 32 | 25005 Lleida | Spain
Telèfon: +34 973 249 706
E-mail: info@jorfe.es

By Google Maps